baner bialystok.uc.gov.pl

Procedura uproszczona

Utworzono: piątek, 08, marzec 2013 Lebiedzińska Agnieszka

Pojęcie procedury uproszczonej.

Procedury uproszczone pozwalają na upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurami celnymi, poprzez odformalizowanie czynności związanych z dokonaniem zgłoszenia celnego.

Procedurę uproszczoną może stosować każda firma zajmująca się importem lub eksportem towarów, ale także agencja celna, która spełnia wymogi określone w przepisach prawa celnego.

W praktyce realizacja tej procedury powoduje przejęcie przez podmioty posiadające status zaufanego importera/eksportera formalności związanych z odprawą celną, zaś zadanie organów celnych sprowadza się do kontroli prawidłowości dokonywanych przez uprawnione firmy zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej.

Najchętniej stosowaną formą procedury uproszczonej jest procedura „w miejscu”. Procedura uproszczona w miejscu pozwala na umieszczenie towarów pod procedurą celną w miejscu uznanym przez organ celny. Jej istotą jest posiadanie przez osobę z niej korzystającą specjalnie utworzonego miejsca, w którym wykonywane są czynności z niej wynikające.

Procedury uproszczone stosuje się w następujących procedurach celnych:

  • dopuszczenie do  obrotu
  • wywóz
  • skład celny
  • uszlachetnianie czynne
  • odprawa czasowa         
  • przetwarzanie pod kontrolą
  • uszlachetnianie bierne
  • tranzyt
  • a także w przeznaczeniu celnym - powrotny wywóz towarów objętych uprzednio jedną z procedur gospodarczych.

 

Rodzaje procedur uproszczonych.

Uproszczonymi procedurami celnymi w rozumieniu artykułu 76 WKC są:

1) niekompletne zgłoszenie celne (art. 76 ust. 1 a) WKC) - zgodnie z art. 253 ust. 1 RWKC, procedura zgłoszenia niekompletnego pozwala organom celnym na przyjęcie, w należycie uzasadnionych wypadkach, zgłoszenia niekompletnego nie zawierającego wszystkich wymaganych danych lub zgłoszenia, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez daną procedurę celną. Jednakże zgłoszenie to musi zawierać przynajmniej dane określone w załączniku 30A dla zgłoszenia niekompletnego.

Procedura uproszczona w formie niekompletnego zgłoszenia celnego nie wymaga uzyskania wcześniejszego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, a przeznaczona jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń w formie standardowej - w sytuacji gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego.

W przypadku niekompletnego zgłoszenia celnego - zgłoszenie celne zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru;

2) zgłoszenie uproszczone (art. 76 ust. 1 b) WKC)  – zgodnie z art. 253 ust. 2 RWKC procedura zgłoszenia uproszczonego pozwala na objęcie towarów daną procedurą celną, po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego, które w zależności od przypadku, może być zgłoszeniem całościowym, okresowym lub podsumowującym. Jednakże zgłoszenie to musi zawierać przynajmniej dane określone w załączniku 30A dla zgłoszenia niekompletnego.

Procedura zgłoszenia uproszczonego może być realizowana poprzez:

- złożenie zgłoszenia uproszczonego sporządzonego na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD lub

-  złożenie dokumentu administracyjnego lub handlowego – tylko w procedurach przywozowych.

W przypadku stosowania procedury zgłoszenia uproszczonego konieczne jest uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych. Przy stosowaniu tego rodzaju uproszczenia towar zawsze powinien być przedstawiony w urzędzie celnym.

3) procedura w miejscu (art. 76 ust. 1 c) WKC)  - najdalej idące uproszczenie, które daje możliwość objęcia towaru procedurą  lub nadania przeznaczenia celnego w miejscu uznanym przez organ celny. Oznacza to, że w przypadku np. przywozu z zagranicy towaru, towar ten z granicy jest bezpośrednio dostarczany do zakładu, bez obowiązku przedstawiania w urzędzie celnym.

Zgodnie z art. 253 ust. 3 RWKC odprawa uproszczona w miejscu pozwala na objęcie towarów daną procedurą celną w pomieszczeniach osoby zainteresowanej lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne.

W przypadku stosowania tego uproszczenia konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia.

Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych wraz z instrukcją jego wypełniania stanowi załącznik nr 67 do RWKC.

Uwaga!

Ww uproszczenia nie dotyczą procedury tranzytu. Formy uproszczeń w tej procedurze wynikają z art. 372 ust. 1 lit. d) i lit. e), art. 442a, art. 454a  RWKC.

Korzyści i ułatwienia wynikające z procedur uproszczonych.

   Korzyści wynikające ze stosowania procedur uproszczonych:

⇒ oszczędność czasu – w wypadku procedury uproszczonej w miejscu towar zwolniony jest z obowiązku przedstawienia w urzędzie celnym - znika konieczność, czasem wielogodzinnego, oczekiwania na dokonanie odprawy celnej przez funkcjonariusza; czas oczekiwania na decyzję urzędu celnego nie przekracza 2 godzin,

⇒ zmniejszenie kosztów m.in.: dostarczenia towarów do urzędu celnego, postoju samochodów, obsługi administracyjno – biurowej; towar dostarczany jest do miejsca uznanego i tam oczekuje na załatwienie formalności,

⇒ podmiot posiadający pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej może z własnej siedziby na bieżąco monitorować procesy operacji celnej od jej rozpoczęcia aż do zakończenia,

⇒ korzystanie z tzw. czasomierzy, tzn. jeżeli po uzgodnionym z organem celnym czasie nie nastąpi reakcja funkcjonariusza celnego, kontynuowany jest proces operacji celnej (procesy automatyczne),

⇒ zapewnienie szybkiego dostępu do towaru importowanego,

⇒ możliwość racjonalnego planowania dostaw,

⇒ możliwość szybszej realizacji zamówień klientów,

⇒ obniżenie kosztów magazynowania,

⇒ zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych,

⇒ możliwość dokładnego przygotowania dokumentów,

⇒ najnowsze informacje z zakresu przepisów celnych udostępniane w formie Newsletter’ów przesyłanych do podmiotów gospodarczych posiadających status AEO lub pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych.

 

   Ułatwienia wynikające ze stosowania procedur uproszczonych:

⇒ zwolnienie z obowiązku przedstawienia towaru w urzędzie celnym,

⇒ dokonywanie odpraw celnych poza godzinami pracy urzędu celnego,

⇒ skrócenie czasu oczekiwania na dokonanie odprawy celnej,

⇒ zwolnienie z obowiązku przesyłania powiadomienia w przywozie – ułatwienie fakultatywne,

⇒ możliwość przekazania powiadomienie bezpośrednio przed przybyciem towaru - ułatwienie fakultatywne;

⇒ możliwość odroczenia płatności należności celnych przy realizacji procedury uproszczonej:

- ułatwienie przyznawane jest na wniosek strony,

- korzystanie z odroczonej płatności należności celnych wymaga uzyskania stosownej zgody w wydanym przez organ celny pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu,

- korzystanie z odroczonej płatności należności celnych będzie możliwe począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano stosownądecyzjęw tej sprawie,

- termin płatności należności celnych przy stosowaniu odroczonej płatności za dany okres rozliczeniowy upływa zawsze szesnastego dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego,

- przy stosowaniu odroczonej płatności należności celnych wysokośćzłożonego zabezpieczenia generalnego powinna pozwolićna całościowe pokrycie wszystkich należności celnych powstałych w danym okresie rozliczeniowym w 16-tym dniu miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego,

- umieszczona w pozwoleniu zgoda na stosowanie odroczonej płatności dotyczy wyłącznie należności celnych i nie ma ona żadnego wpływu na terminy uiszczenia należności podatkowych;

⇒ możliwość przesunięcia płatności podatku VAT:

- nie wymaga uzyskania stosownej zgody w pozwoleniu na stosowanie procedury w miejscu,

- zasady korzystania z przesunięcia podatku VAT szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 26 października 2005r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (Dz. U. Nr 218 poz. 1842),

 - termin płatności należności podatkowych przy stosowaniu przesunięcia płatności podatku VAT za dany okres rozliczeniowy upływa zawsze szesnastego dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego,

- posiadacz pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu, który chciałby uiszczaćcałościowo należności celne i podatkowe 16 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego powinien posiadaćzgodęna stosowanie odroczenia należności celnych (zgoda musi zostać wpisana do pozwolenia) oraz złożyć organowi celnemu dokumenty uprawniające do przesunięcia płatności podatku VAT;

         ⇒ możliwość rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej:

- podstawa prawna : art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054),

- w przypadku, gdy towary zostaną objęte procedurą uproszczoną, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów,

- podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczenia podatku VAT w deklaracji (zawiadomienie takie winno zostać złożone przed początkiem okresu rozliczeniowego) lub o rezygnacji z rozliczenia podatku VAT w deklaracji (zawiadomienie winno zostać złożone przed początkiem okresu rozliczeniowego). Dodatkowo podatnik zobowiązany jest do przedstawienia naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonuje formalności związanych z importem towarów, dokumentów określonych w art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wymóg przedstawienia przez podatnika wymaganych dokumentów, uważa sięza spełniony równieżw przypadku złożenia przez podatnika oświadczeńo tej samej treści,

- podatnik, który wybrał sposób rozliczania podatku z tytułu importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ww. ustawy, ma obowiązek stosowania takiego sposobu rozliczania podatku z tytułu importu towarów w całym okresie rozliczeniowym, za który wybrał taki sposób rozliczania podatku z tytułu importu towarów,

- osoby, które przy realizacji procedury uproszczonej będą stosowały art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług winny złożyć zabezpieczenie pokrywające w całości należności celne i inne należności np. w zakresie akcyzy (podatek VAT nie będzie bowiem w tym przypadku należnością podlegającą uiszczeniu, lecz rozliczeniu w deklaracji podatkowej).

#
Copyright 2012-2013

© Izba Celna w Białymstoku