Wyœlij e-mail Ankieta dla zgłoszenia skarg, uwag i wniosków Elektroniczna skrzynka podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Misja i wizja Służby Celnej
N A S Z E   D A N E    K O N T A K T O W E

Urząd Celny w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Buczka 183, tel. 87 562 9000, fax. 87 562 9007
e-mail:  UC.Suwalki@bia.mofnet.gov.pl


Oddział Celny w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Buczka 183, tel. sekretariat 87 562 9154, sala odpraw 87 562 9152, faks 87 562 9178
e-mail:  OC.Suwalki@bia.mofnet.gov.pl

Oddział Celny w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 13, tel. 87 562 9181, faks 87 562 9182
e-mail:  OC.Augustow@bia.mofnet.gov.pl


Centrum Informacji Służby Celnej w Cieszynie
dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Infolinia 801 470 477, telefon +48 33 857 62 51, faks 33 857 63 83
e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

SKARGI I WNIOSKI
Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.


Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

URZĄD CELNY W SUWAŁKACH

W Urzędzie Celnym w Suwałkach, ul. Buczka 183, 16-400 Suwałki, tel. 87 562-90-00 przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.15-15.15, a w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00.

Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU
W Izbie Celnej w Białymstoku, ul. Octowa 2, 15-399 Białystok, tel. 85 745-85-01 będącej jednostką nadrzędną w stosunku do Urzędu Celnego w Suwałkach, przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.15-15.15, a w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00.Dyrektor Izby Celnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod wskazanymi numerami telefonów.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:

Izba Celna w Białymstoku
ul. Octowa 2, 15-399 Białystok
fax. 85 745-85-99
e-mail: ic.bialystok@bia.mofnet.gov.pl

Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce organizacyjnej Służby Celnej w godzinach urzędowania.

Uwaga!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
WNIOSKI I UWAGI DOTYCZĄCE PRACY ADMINISTRACJI CELNEJ

Wnioski i uwagi dotyczące pracy administracji celnej przyjmowane są przez całą dobę w Izbie Celnej w Białymstoku pod numerem telefonu 85 745 8590